Podmienky Členstva

I. Úvodné ustanovenia

1. Baumit Klub je program podpory a vzdelávania podnikateľov – fyzických a právnických osôb, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti využívajú výrobky Baumit.

2. Baumit Klub prevádzkuje spoločnosť BAUMIT, spol. s r.o., so sídlom Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava, IČO: 33368956, registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6692/B (ďalej len „spoločnosť BAUMIT“).
 
II. Podmienky členstva a prihlásenie do Baumit Klubu

1. Členom Baumit Klubu sa môže stať každý podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami členstva v Baumit Klube a vykoná elektronickú registráciu do Baumit Klubu. Každá osoba môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je možné.

2. Vyplnením a elektronickou registráciou prihlášky člen Baumit Klubu súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil.

3. Členstvo v Baumit Klube je dobrovoľné a bezplatné.

4. Registrácia členov je realizovaná na základe riadne a úplne vyplneného a odoslaného on-line registračného formulára dostupného na www.baumitklub.sk. Spoločnosť Baumit si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé registrácie. Na základe registrácie sú členovi klubu priradené jedinečné prihlasovacie údaje (login a heslo) určené na opakované prihlasovanie do Baumit Klubu.

5. O prijatí do Baumit Klubu je člen informovaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

6. Ďalšia komunikácia s členmi Baumit Klubu bude vedená prostredníctvom webovej stránky www.baumitklub.sk a prostredníctvom elektronickej pošty, ak člen Baumit Klubu dobrovoľne udelil spoločnosti BAUMIT súhlas so zasielaním informácií o novinkách a komerčných a marketingových ponukách, ktoré sú spojené s členstvom v Baumit Klube, prostredníctvom elektronickej pošty.

7. Člen Baumit Klubu sa zaväzuje oznámiť bezodkladne spoločnosti Baumit zmenu osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii a ku ktorým dôjde počas trvania členstva.
 
 III. Výhody členstva v Baumit Klube

1. Člen Baumit Klubu bude mať možnosť zúčastniť sa marketingových akcií pripravovaných zo strany spoločnosti Baumit a využívať výhody vyplývajúce z týchto akcií.

2. Spoločnosť BAUMIT bude podľa vlastného uváženia a možností rozširovať výhody členstva v Baumit Klube, napr. formou poskytovania poradenských služieb k výrobkom Baumit, prípravy a zabezpečovania školení s certifikáciou, pravidelného informovania o produktových novinkách, poskytovania informácií a pozvánok na odborné konferencie a semináre a pod.

3. Spoločnosť BAUMIT si vyhradzuje právo určovať a meniť ponuku výhod vyplývajúcich z členstva v Baumit Klube.

4. Výhody vyplývajúce z členstva v Baumit Klube nie je možné voči spoločnosti Baumit vymáhať alebo sa domáhať ich náhrady formou finančnej alebo inej kompenzácie. Na výhody a odmeny získané z Baumit Klubu bezodplatne nie je možné uplatniť práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby.
 
IV. Súhlas so zasielaním komerčných informácií

1. Člen klubu je oprávnený (nie však povinný) udeliť spoločnosti BAUMIT súhlas na zasielanie informácií o novinkách a komerčných a marketingových ponukách, ktoré sú spojené s členstvom v Baumit Klube, prostredníctvom elektronickej pošty (t. j. na e-mail a telefón uvedené pri registrácii do Baumit Klubu).

2. Súhlas na zasielanie informácií sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktoré priamym spôsobom participujú, resp. spolupracujú na organizovaní marketingových akcií spoločnosti BAUMIT.

3. Udelený súhlas je člen klubu oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať zaslaním žiadosti na info@baumitklub.sk.
 
 V. Zmena podmienok členstva v Baumit Klube

1. Spoločnosť BAUMIT je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky členstva v Baumit Klube. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverejnené na internetovej stránke www.baumitklub.sk.

2. Spoločnosť BAUMIT si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť program Baumit Klub.

3. Tieto všeobecné podmienky členstva v Baumit Klube sú platné od 1. 5. 2016.
 
VI. Ukončenie a zánik členstva v Baumit Klube

1. Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť, a to zaslaním žiadosti o ukončenie členstva elektronicky na info@baumitklub.sk alebo písomne listom doručeným na adresu sídla spoločnosti BAUMIT.

2. Spoločnosť BAUMIT si vyhradzuje právo zrušiť členstvo v Baumit Klube, ak člen poruší všeobecné podmienky členstva alebo ak svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, bude poškodzovať dobré meno a povesť spoločnosti BAUMIT alebo Baumit Klubu.